فاطمه روشنعلی

فاطمه روشنعلی
1 مطالب 11 کامنت
من فاطمه‌م. یک 23 ساله‌ی عاشق سفر. دارم تلاش می‌کنم که قدم به قدم برسم به رویای جهانگرد شدنم.

پیشنهاد سبک‌تر

شروع تغییر: اولین سفر واقعی

تغییر برای من از اولین سفر هیچ‌هایکی شروع نشد. اصلاً از سفر شروع نشد. تغییر از درونم شروع شد. از اون جایی که حس کردم خودم...